Choose your country

MENNEKES

MENNEKES Stecker GmbH & Co. KG:n yleiset myynti- ja toimitusehdot

1 Laajuus  

1.1 MENNEKES Stecker GmbH & Co. KG:n (tästä eteenpäin "MENNEKES") yleiset myynti- ja toimitusehdot ovat voimassa yksinomaisesti. Ristiriitaisia, poikkeavia myynti- ja toimitusehtoja tai MENNEKESin sopimuskumppanin (tästä eteenpäin "Ostaja") myynti- ja toimitusehtoja ei hyväksytä, ellei MENNEKES ole nimenomaisesti hyväksynyt niitä kirjallisesti. Nämä myynti- ja toimitusehdot ovat voimassa, vaikka MENNEKES suorittaisi toimituksen ostajalle ilman varausta ollessaan tietoinen ostajan ristiriitaisista tai poikkeavista myynti- ja toimitusehdoista.

1.2 Myynti- ja toimitusehdot koskevat myös kaikkia tulevia liiketoimia ostajan kanssa. Ostaja hyväksyy nämä myynti- ja toimitusehdot tekemällä tilauksen, tai kuitenkin viimeistään ottamalla tuotteet vastaan.

1.3 Myynti- ja toimitusehdot koskevat ainoastaan yrityksiä.

1.4 Rinnakkaissopimukset sekä sopimuksen muokkaus, täydennys tai peruutus on tehtävä kirjallisesti. 

 

2 Tarjous ja tilausvahvistus  

2.1 MENNEKES-tarjoukset tehdään sitoumuksetta. Ostajan tilaus katsotaan hyväksytyksi ainoastaan, kun MENNEKES on vahvistanut sen kirjallisesti. Samoin muutokset ja muut sopimukset ovat sitovia ainoastaan, jos MENNEKES on vahvistanut ne kirjallisesti. Kaikkien tilausten toteuttaminen perustuu MENNEKESin kirjalliseen tilausvahvistukseen tai tarjoukseen.

2.2 Jos tilaus katsotaan tarjoukseksi Saksan siviilikoodin (BGB) 145 § mukaisesti, MENNEKES voi hyväksyä sen 4 viikon sisällä. Sopimus luodaan toimittamalla tilatut tuotteet, suorittamalla osatoimituksia ja lähettämällä ensimmäinen toimitus.

2.3 Jos ostaja pyytää yksilöllisiä kustannusarvioita, ne toimitetaan maksua vastaan. Mikäli tilaus tehdään, tällainen maksu hyvitetään hankintahinnasta. Jos allekirjoitettu hankintasopimus mitätöityy jostakin lakisääteisistä syistä, maksuvelvollisuus kustannusarviosta jää voimaan.

2.4 Tarjouksen sisältämät asiakirjat, piirrokset, painot ja mitat, näytteet jne. ovat vain silmämääräisiä arvoja, eivätkä ne esitä ominaisia ominaisuuksia. MENNEKES saa poiketa tilauksen kuvauksista, jos tällaiset poikkeamat eivät ole luonteeltaan perustavia tai merkittäviä, eikä sopimukselliseen tarkoitukseen vaikuteta.  

2.5 Jos MENNEKES tuottaa osia asiakkaiden piirrosten mukaisesti, MENNEKESin valmistelemat ja ostajan hyväksymät piirrokset ovat lopullisia. Hyväksyttyjen piirrosten noudattamatta jättämisestä on sovittava erikseen ja mahdolliset lisäkustannukset on maksettava. 

 

3 Omistusoikeudet

3.1 MENNEKES varaa omistusoikeudet ja tekijänoikeudet kaikkiin kuviin, piirroksiin, laskelmiin ja muihin asiakirjoihin. Tämä koskee erityisesti kirjallisia asiakirjoja, jotka on varustettu merkinnällä "luottamuksellinen". Ostaja saa luovuttaa ne kolmansille osapuolille ainoastaan MENNEKESin edeltävällä kirjallisella suostumuksella.

3.2 Jos toimitukset tehdään ostajan toimittamien piirrosten tai muiden tietojen pohjalta ja jos tämä johtaa siihen, että omistusoikeus kuuluu kolmansille osapuolille, ostaja vapauttaa MENNEKESin kaikista ostajan ja kolmansien osapuolten välisestä suhteesta aiheutuvista korvausvaatimuksista. 

 

4 MENNEKES-toimitusvalikoiman ulkopuolella olevat osat   

Jos projektityössä tai MENNEKESille annetussa ohjeessa viitaan MENNEKESin toimitusvalikoiman ulkopuolisiin osiin, esim. käyttö / tehonottopuoli, tällaiset suositukset tai neuvot eivät ole MENNEKESille sitovia. Kaikki vaurioista johtuvat vaatimukset minkä tahansa oikeusperustan perusteella suljetaan pois, elleivät ne perustu tahalliseen vahingontekoon tai törkeään huolimattomuuteen. 

 

5 Hinnoittelu

5.1 Ellei tilausvahvistuksessa ole määritelty toisin, hinnat on ilmoitettu "tehtaalta" ilman pakkausta; pakkaus laskutetaan erikseen.

5.2 Hinnat on ilmoitettu nettona plus alv. laillisine korkoineen. Kustannukset luokitusyhtiöiden hyväksynnästä laskutetaan erikseen.

5.3 MENNEKES laskuttaa kaikki jälkikäteisistä muutospyynnöistä aiheutuvat lisäkustannukset ostajalta.

5.4 Jos sopimuksen solmimisen jälkeen esiintyy tapahtumia, jotka johtavat MENNEKESin tuotantokustannusten tai tuotteiden lähetyskustannusten nousuun, erityisesti MENNEKESin hankintahintojen noustessa palkkioiden noustessa, […] saa sovittaa hintoja vastaavasti. 

 

6 Maksuehdot

6.1 Laskut erääntyvät maksuun 20 päivän kuluttua laskun päiväyksestä nettona. Käteisalennuksen saa vähentää ainoastaan MENNEKESin nimenomaisella kirjallisella suostumuksella.

6.2 MENNEKES saa kohdistaa maksut vanhimpaan erääntyneeseen maksuun, jota ei ole tuomittu täytäntöönpanoon, vaikka ostajan maksuehdot osoittaisivat muuta. Jos on jo kertynyt kustannuksia tai korkoja, MENNEKES saa kohdistaa maksut ensin kustannuksiin, sitten korkoihin ja lopuksi pääkohteeseen.

6.3 Ostaja saa ainoastaan vähentää maksettavia summia, jos ja vain siltä osin kuin nämä vaatimukset on esitetty lainmukaisesti, niitä ei ole riitautettu tai niistä on sovittu kirjallisesti MENNEKESin kanssa. Ostajan pidätysoikeus rajoittuu sopimussuhteesta syntyviin vaatimuksiin.

6.4 Shekit hyväksytään ainoastaan maksun sijasta. Vekselillä maksamisesta on sovittava erikseen. Vekselit hyväksytään ainoastaan, jos Nordrhein-Westfalenin liittovaltion keskuspankki on hyväksynyt ne. Vekselien hyväksyntä ei käsitä myyntisaamisten lykkäämistä; MENNEKESillä on oikeus vaatia maksua käteisenä myyntisaamisen eräpäivänä vähitellen vekselin palautusta vastaan. Vekselin leimaverot maksaa ostaja. Sama koskee alennusmaksuja laskujen eräpäivästä eteenpäin.

6.5 MENNEKES saa veloittaa Saksan siviilikoodin (BGB) 347 §:n mukaisesti 8 % viivästyskorkoa peruskoron lisäksi. Varaamme nimenomaisesti oikeuden vaatia korvausta korkeammasta viivästysvahingosta.

 

7 Toimitus / toimitusaika / viivästys  

7.1 Toimitusjaksot ja -päiväykset katsotaan sitoviksi ainoastaan, jos siitä on nimenomaisesti ilmoitettu tarjouksessa kirjallisesti. MENNEKES vapautuu toimituspäiväyksestä tai toimitusajasta, jos ostaja ei ole suorittanut velvoitteitaan (ennakkomaksut, vaadittujen asiakirjojen toimitus jne.) ajoissa. Varaamme oikeuden täyttämättömän sopimuksen poikkeukseen.

7.2 Toimitusajan käynnistyvät aikaisintaan sinä päivänä, kun sopimus on laadittu kirjallisesti. Toimitusaikojen alku vaatii sitä, että kaikki tekniset seikat on selvitetty.

7.3 Jos ostaja esittää myöhempiä muutospyyntöjä, MENNEKES vapautuu velvollisuudesta noudattaa toimituspäivää tai -aikaa.

7.4 Toimitusaika katsotaan noudatetuksi, kun toimitettavat tuotteet lähtevät MENNEKESin tehtaalta tai jos MENNEKES on ilmoittanut lähetysvalmiudesta toimitusajan loppuun mennessä.

7.5 Jos toimituksessa esiintyy viiveitä, jotka eivät aiheudu MENNEKESin tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta, ostaja ei voi esittää mitään vaatimuksia. Tämä koskee erityisesti toimituksen viiveitä, joiden syynä on force majeure. Tällaisessa tapauksessa sovittua toimituspäiväystä tai -aikaa tulee jatkaa toimituksen esteen keston verran.

7.6 Jos ostaja suorittaa vastaanoton viiveellä tai rikkoo muita yhteistyövelvoitteita, MENNEKESillä on oikeus vaatia korvausta aiheutuvasta vahingosta mahdolliset lisäkustannukset mukaan lukien. MENNEKES voi lisäksi myöntää ostajalle asianmukaisen maksuajan pidennyksen ja voi sen tehottoman erääntymisen jälkeen vetäytyä sopimuksesta ja vaatia vahingonkorvauksia suorituksen sijasta.

 

8 Omistuksenpidätys 

8.1 MENNEKES varaa oikeuden kaikkiin toimitettuihin tuotteisiin, kunnes on vastaanottanut kaikki toimitussuhteesta johtuvat maksut täysin, tulevat maksuvelvollisuudet mukaan lukien. Jos tapahtuu sopimusrike, erityisesti maksuviive, MENNEKES on oikeutettu noutamaan hankitut tuotteet takaisin.

8.2 Ostajalla on velvollisuus käsitellä toimitettuja tuotteita huolellisesti ja ottaa omalla kustannuksellaan niille korvausarvon kattava vakuutus omistuksenpidätyksen keston ajaksi kaikenlaisia vahinkoja vastaan. MENNEKESillä on edelleen oikeus ottaa itse vakuutus tuotteille ostajan kustannuksella.

8.3 Ostaja on vastuussa kaikista kunnossapito- ja tarkastustöistä aiheutuneista kustannuksista jopa omistuksenpidätyksen aikana, vaikka MENNEKES suorittaisi nämä työt.

8.4 Kauppasaarron tai muun kolmannen osapuolen väliintulon tapauksessa omistajan on ilmoitettava asiasta MENNEKESille kirjallisesti välittömästi niin, että tämä voi puuttua kolmannen osapuolen toimintaan. Jos kolmas osapuoli ei kykene maksamaan tällaisen prosessin oikeudenkäynti- ja muita kustannuksia, ostaja vastaa näistä kustannuksista.

8.5 Ostaja saa myydä hankitut tuotteet eteenpäin normaalin liiketoiminnan puitteissa, mutta siirtää tällöin kaikki MENNEKESin myyntisaamisten laskun kokonaissummaan (alv. mukaan lukien) asti jälleenmyynnistä ostajalleen tai kolmansille osapuolille kertyvät myyntisaamiset, riippumatta siitä, onko ostetut tuotteet myyty edelleen jatkokäsiteltyinä vai ilman. Ostaja saa kerätä nämä myyntisaamiset jopa toimituksen jälkeen. Tämä ei vaikuta MENNEKESin oikeuteen kerätä myyntisaamiset itse. MENNEKES pyrkii kuitenkin olemaan keräämättä myyntisaamisiaan niin kauan, kun ostaja suorittaa maksuvelvollisuutensa kerättyjä liikevaihtoja käyttäen, ei ole maksuviiveessä ja erityisesti niin kauan, kun maksukyvyttömyysmenettelyä ei ole avattu eikä ostaja ole lakannut suorittamasta maksuja.

8.6 Jos toimitetut tuotteet on sekoitettu tai yhdistetty erottamattomasti muihin tuotteisiin, jotka eivät kuulu MENNEKESille, MENNEKES saa yhteisomistuksen uuteen tai yhdistettyyn tuotteeseen toimitettujen tuotteiden arvon (laskun kokonaissumma ml. alv.) suhteessa toisiin tuotteisiin nähden sekoituksen tai yhdistämisen ajankohtana. Ostajan on varastoitava tästä tulokseksi saatu yksinomainen tai jaettu omaisuus MENNEKESin puolesta.

 

9 Lähetys, riskien siirto

9.1 Lähetys tapahtuu ostajan riskillä. Vaikka MENNEKES suorittaisi muut palvelut, riski siirtyy ostajalle viimeistään tuotteiden lähetyshetkellä.

9.2 Jos lähetys viivästyy MENNEKESistä riippumattomista syistä, riski siirtyy ostajalle lähetysvalmiuden päivänä. Ostajan kirjallisesta pyynnöstä MENNEKES ottaa vakuutuksen toimitukselle särkymistä, kuljetusta, tulipaloa ja vesivahinkoja vastaan ostajan kustannuksella.

9.3 Kuljetuspakkausta tai muita pakkauksia Saksan "Verpackungsverordnung" -pakkausasetuksen mukaisesti ei oteta takaisin, kuljetuslavoja lukuun ottamatta. Ostajalla on velvollisuus hävittää pakkausmateriaali omalla kustannuksellaan. 

 

10 Takuut vioista/vastuu 

10.1 MENNEKES ei ota vastuuta mistään vaurioista, jotka aiheutuvat ostajan tai kolmansien osapuolten suorittamasta virheellisestä käsittelystä, kulumisesta, varastoinnista tai muista toimenpiteistä.

10.2 Oikeudelliset vaateet vikojen takuista rajoitetaan yhteen vuoteen tuotteiden toimituksesta. Tämä ei koske kestävyystakuuta.

10.3 Ostajalla on velvollisuus suorittaa tarkastusvelvollisuutensa Saksan kauppakoodin (HGB) 377 §:n mukaisesti myös tuotteiden edelleen myynnin tapauksessa.

10.4 MENNEKES saa omasta harkinnastaan korjata tuotteet tai toimittaa uudet.

10.5 MENNEKES ei kata lisäsuorituksesta aiheutuvia kuluja, siltä osin kuin nämä kulut lisääntyvät, koska tuotteet on kuljetettu toimituksen jälkeen muualle kuin ostajan liiketoimintasijaintiin. Tämä ei koske tilanteita, joissa tällainen kuljetus vastaa tuotteiden käyttötarkoitusta.

10.6 Ostajan takaisinperintäoikeus MENNEKESiä vastaan ostajan asiakkaiden esittämien vikojen takuista aiheutuvien vaatimusten vuoksi on poissuljettu, jos asiakas ei ole noudattanut tarkastusvelvollisuuttaan ja tehnyt huomautusta epäkuranttiudesta tai jos tuotteita on muokattu käsittelemällä.

10.7 MENNEKESin vastuu vahingonkorvaukseen lakiperusteiden mukaisesti on rajoittamaton, jos MENNEKES ei ole suorittanut velvoitteitaan tarkoituksellisesti tai törkeän huolimattomasti. Jos MENNEKES ei ole täyttänyt velvollisuuksiaan pelkästä huolimattomuudesta tai jos perustavaa sopimuksellista velvoitetta on rikottu tuottamuksellisesti, vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuu siihen ennakoitavissa olevaan vaurioon, joka esiintyisi yleisesti vastaavissa tilanteissa. Kaikissa muissa tapauksissa velvollisuus on poissuljettu.

10.8 Saksan "Produkthaftungsgesetz"-tuotevastuulain ehtojen mukaiseen vastuuseen ei kosketa. Vastuu henkeä, kehoa ja terveyttä koskevasta vammasta säilyy myös koskemattomana.   

 

11 Siirtokielto  

Sopimussuhteesta johtuvia asiakkaan MENNEKESille esittämiä vaatimuksia ei saa siirtää.

 

12 Tuotevastuu 

12.1 Ostaja saa käyttää tuotteita ainoastaan aiotulla tavalla ja hänen on vakuutettava, että ne myydään ainoastaan henkilöille, jotka tuntevat tuotteen vaarat.

12.2 Jos tuotteita käytetään perusmateriaalina tai osatuotteena ostajan omiin tuotteisiin, ostajan on noudatettava varoitusvelvollisuuttaan MENNEKESin toimittamien tuotteiden suhteen lopputuotetta markkinoidessaan. Sisäisen suhteen puitteissa ostaja vapauttaa MENNEKESin vaatimusten täyttöönpanosta ensimmäisestä pyynnöstä, jos tätä velvoitetta on rikottu.

 

13 Sekalaista 

13.1 Suorituspaikka on 57399 Lennestadt, Saksa.

13.2 Toimipaikka kaikille sopimuksesta aiheutuville ristiriidoille on 57399 Kirchhundem, Saksa.  MENNEKESillä on kuitenkin oikeus ryhtyä lakitoimiin ostajaa vastaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa ostajan yleisessä tai ostajan tytäryhtiön toimipaikassa.

13.3 Sopimukseen sovelletaan Saksan lainsäädäntöä, YK:n kansainvälisestä kaupasta tehty yleissopimus pois lukien.

13.4 Jos tämän sopimuksen yksittäinen ehto on täytäntöönpanokelvoton, jäljellä olevien ehtojen täytäntöönpanokelpoisuus säilyy edelleen. Osapuolet pyrkivät korvaamaan täytäntöönpanokelvottoman ehdon täytäntöönpanokelpoisella ehdolla, joka vastaa lähinnä sopimuksen taloudellista tarkoitusta.

 

Saksan kuluttajansyrjintälain (VSBG) 36 §:n mukainen huomautus

Myyjällä / urakoitsijalla ei ole velvollisuutta eikä halua osallistua riitojenratkaisumenettelyihin kuluttaja-asioita koskevassa välimiesmenettelyssä VSBG:n 36 §:ssä kuvatulla tavalla.

 

Tila maaliskuu 2017

Painovirheet, lisäykset, virheet mahdollisia.