Choose your country

MENNEKES

Pistokytkimiä koskevat eurooppalaiset standardit

Kaikkialla, missä kulkee sähköä, on noudatettava erityistä varovaisuutta työskentelyssä. Sähkölaitteiden asennuksessa, käytössä ja huollossa on noudatettava niitä koskevia määräyksiä ja standardeja. Saksassa ja Euroopassa voimassa olevat sähkötekniikan standardit (EN) laativat ja tarkastavat eri laitokset: kansainvälinen standardointijärjestö International Electrotechnical Commission (IEC), eurooppalainen sähköalan standardointijärjestö Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (CENELEC), Saksan standardointilaitoksen (Deutsches Institut für Normung, DIN) sähkötekniikasta vastaava DIN-standardikomitea (DIN-Normenstelle Elektrotechnik) sekä sähkötekniikan, elektroniikan ja informaatioteknologian yhdistys Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE).

CEE-pistokytkimemme valmistetaan ja tarkastetaan ennen toimitusta seuraavien standardien mukaisesti: 

EN/IEC 60309

Standardi EN/IEC 60309 on kansainvälinen standardi pistokkeille ja pistorasioille, pistokeliitännöille ja laitepistokkeille, jotka on yleisesti tarkoitettu teolliskäyttöön (nimelliskäyttöjännitteet kork. 1 000 V, 500 Hz ja nimellisvirta kork. 125 A). Standardin osa 1 (EN/IEC 60309-1) kuvaa yleiset vaatimukset kaikille teollisesti käytetyille pistoliittimille. Osassa 2 (EN/IEC 60309-2) määritellään sarja pyöreäkoteloisia pistoliittimiä, joissa on eri määrä ja eri tavoin järjestetyt liitäntänastat erilaisiin käyttötarkoituksiin. 

EN IEC 61439

Standardi EN IEC 61439 on korvannut standardin 60439 vuoden 2014 lopussa. Standardi kuvaa niin sanottujen pienjännitejakokeskusten toteutusta ja tarkastusmääräyksiä. Jakokeskuksiin kuuluvat myös yhdistelmäpistorasiamme.

Standardi määrittelee sähköenergian jakeluun teollisuudessa, yksityistalouksissa ja rakennustyömailla käytettävien laitteiden turvallisuustekniset vaatimukset. Standardi takaa suuremman turvallisuustason ja sitä sovelletaan esim. energiajakelijoissa (kuten yhdistelmäpistorasioissamme), kytkentälaitteistoissa ja jakokaapeissa.

Jokaiselle pienjännitejakokeskuksen tyypille vaaditaan kaksi päästandardia. Siksi standardi EN IEC 61439 koostuu kahdesta osasta:

  • EN IEC 61439-1 – perusstandardi
  • EN IEC 61439-2 – EN IEC 61439-7. Standardin osissa 2–7 kuvataan käytön erityispiirteet: EN IEC 61439-2 koskee energianjakokeskuksia, EN IEC 61439-3 maallikoiden käyttöön tarkoitettuja keskuksia, EN IEC 61439-4 työmaakeskuksia, EN IEC 61439-5 yleisten jakeluverkkojen keskuksia, EN IEC 61439-6 jakelukiskoja ja EN IEC 61439-7 erityiskäyttöihin kuten venesatamiin, leirintäalueille, toreille ja sähköajoneuvojen latausasemiin käytettäviä keskuksia. 

Standardin IEC 61439 tietoja ja otteita

Tietoja standardista IEC 61439

Vuonna 2012 pienjännitekojeistojen turvallisuusvaatimusten uudelleenjärjestely ja tarkastus suoritettiin loppuun ja julkaistiin standardi IEC 61439-1:2012. Edeltävä standardi IEC 60439-1 korvataan standardilla IEC 61439-1:2012. Aikaisempi standardi IEC 60349 on voimassa syyskuuhun 2014 asti. Tämän määritetyn päiväyksen jälkeen standardin IEC 61439 käyttö on pakollista (kaikille uutena suunnitelluille kojeistoille ja jakokeskuksille) suunnittelu ja dokumentointi on suoritettava standardin IEC 61439-1:2012 ja sen osien mukaisesti.

Tämän standardin tarkoituksena on yhdenmukaistaa suurin osa pienjännitekojeistoja ja jakokeskuksia koskevat yleiset määräykset ja vaatimukset, jotta saavutettaisiin yhdenmukaiset vaatimukset ja vakuutukset kojeistoille ja jakokeskuksille ja jotta vältettäisiin vakuutuksien tarve muiden standardien mukaisesti. Kaikki erilaisten kojeistojen ja jakokeskusten vaatimukset on yhdistetty tähän perustavanlaatuiseen standardiin yhdessä laajasti mielenkiintoa herättävien aiheiden ja käyttötarkoitusten kanssa, esim. lämmitys, eristysominaisuudet jne.


Kaksi päästandardia vaaditaan jokaiselle pienjännitekojeistolle ja jakokeskukselle:

  • Perusstandardi, johon viitataan määritetyissä standardeissa nimellä "Osa 1";
  • Kojeistoja ja jakokeskuksia koskevan standardin soveltuvat osat 2 - 7, jotka käsittelevät käyttötavan erityisyyksiä.

Standardi IEC 61439 koostuu seuraavista osista:

IEC ...

61439-1: Yleisvaatimukset

61439-2: Ammattikäyttöön tarkoitetut kojeistot

61439-3: Maallikoiden käyttöön tarkoitetut keskukset

61439-4: Erityisvaatimukset työmaakeskuksille

61439-5: Jakeluverkkokeskukset

61439-6: Jakelukiskojärjestelmät

61439-7: Erityiskäyttöihin kuten venesatamiin, leirintäalueille, toreille ja sähköajoneuvojen latausasemiin käytettävät keskukset

Tämän standardin vaatimuksista, jotka ovat kojeiston ja jakokeskuksen valmistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen alaisia, on tehty yhteenveto alareunassa. Tämä luettelo helpottaa perusolosuhteita ja täydentäviä käyttäjämäärittelyitä koskevien tietojen toimittamista.

Suunnittelun tarkastus

Tyyppitarkastuksen lisäksi tuottajan on toimitettava tuotenäyte, joka takaa oikean asetuksen normin mukaisesti, ei sisällä materiaalivirheitä sekä sähköturvallisuusvaatimusten noudattamista.

Määritelmä – "alkuperäisvalmistaja" ja "kojeiston ja jakokeskuksen valmistaja"

Alkuperäisvalmistaja

Organisaatio/yritys, joka on suorittanut alkuperäisen suunnittelun ja siihen liittyvät vahvistukset standardin mukaisesti.

 

Kojeiston ja jakokeskuksen valmistaja

Organisaatio, joka täydentää laitteen ja kokoaa sen toiminnalliseksi yksiköksi. Valmistaja vastaa kappalevahvistuksesta ja siten tuotteesta (yhdenmukaisuusvakuutus).


Merkitys MENNEKES-tuotteille:
Esiasennetuilla laitteilla MENNEKES on samanaikaisesti alkuperäisvalmistaja ja valmistaja. Vastuu ja vahvistusten toimittaminen on meidän tehtävämme. Emme voi vahvistaa valmistamiamme, osittain johdotettuja laitteita standardin mukaisesti. Tässä tapauksessa "viimeistelevästä tahosta" tulee valmistaja ja sen on vahvistettava yhdenmukaisuus. Tälle organisaatiolle on toimitettava eteenpäin tietoja, jotta laite voi lopulta saada "vaatimustenmukaisuusvakuutuksen".

Lämmitys

Maks. ympäristölämpötila on +40 °C.
Ympäristölämpötilan keskiarvo 24 tunnin jakson aikana ei saa olla yli +35 °C.

Lämmityksen vahvistus voidaan toimittaa monella eri menetelmällä. Kojeiston ja jakokeskuksen yhdistelmän testauksella tai laskemalla tunnettu viite, ja asiantuntijan arviosta, eli voimassa olevien suunnittelumääräysten mukaisesti. Lämmön ja siten yhdistelmän maksimaalisen virtakuormituksen määrittelyyn valitusta menetelmästä huolimatta on varmistettava asianmukaisten lämpötilan raja-arvojen yhdenmukaisuus.

Kojeiston ja jakokeskuksen ja sen sähköpiirien on kyettävä kestämään niiden ominaisvirtoja määritellyissä olosuhteissa ja komponenttien ominaisarvot, niiden soveltuvuus ja käyttötapa on otettava huomioon ylittämättä standardissa IEC 61439-1 taulukossa 6, osassa 1 määriteltyjä raja-arvoja. Taulukon 6 rajalämpötilat koskevat keskimääräistä ympäristön lämpötilaa +35 °C.
▶ Asennettujen laitteiden rajalämpötilat on huomioitava!

Lämmitys – osien vaihtaminen

Laitteen/komponentin saa vaihtaa ainoastaan samanlaiseen, rakenteeltaan identtiseen laitteeseen muusta kuin vahvistuksessa käytetystä sarjasta, jos virtahäviö ja siten liitosten lämpeneminen on vähemmän tai sama kuin korvattavalla laitteella.

Suurimman sähköpiirin ja kaikkien lähtevien piirien kuorma yksilöllisesti nimellisvirralla

Standardin EN IEC 61439-X vaatimus on, että kaikkien sähköpiirien tulee yksilöllisesti kyetä kestämään niiden ominaisvirta, lämpötila-arvojen ylittymättä prosessissa. Jos lisätään ylimääräisiä virtapiirejä, nimellinen kuormituskerroin voidaan asettaa.

Nimellisarvot InA, Inc, RDF

Vakiomääritelmä InA

Kojeiston ja jakokeskuksen nimellisvirta, InA, on kokonaisvirta, jonka pääjakelukisko voi jakaa kokonaisuuden vastaavassa asennuksessa standardissa IEC 61439-1 kohdassa 9.2 annettuja lämpötilaraja-arvoja ylittämättä.

Virtaa, InA, pidetään maksimivirtana, jonka laite voi jakaa lähtevien piiriensä kautta 100-prosenttisessa jatkuvassa käytössä (CD).

Vakiomääritelmä Inc

Sähköpiirin nimellisvirta on se virran arvo, jonka tämä sähköpiiri kykenee kantamaan vakiokäyttöolosuhteissa, kun sitä käytetään yksin. Kokonaisuuden on kyettävä kantamaan tämä virta standardissa IEC 61439-1 osiossa 9.2 määriteltyjä yksittäisten komponenttien maks. lämpötilarajoja ylittämättä.

Vakiomääritelmä – nimellinen eriaikaisuuskerroin RDF

RDF on nimellisvirran määritelty prosenttiarvo, jolla kojeiston ja jakokeskuksen kokonaisuutta voidaan käyttää jatkuvasti ja samanaikaisesti vastakkaiset lämpövaikutukset asianmukaisesti huomioon ottaen. Tässä prosessissa arvoa InA ei saa ylittää.

Taulukko 101 standardista EN IEC 61439-3 Oletetun kuormituksen arvot

Pääsähköpiirien määrä

Oletettu kuormituskerroin

2 ja 3

0,8

4 ja 5

0,7

6 ja jopa 9

0,6

10 (ja enemmän)

0,5

 

Tässä taulukossa annetaan ohjearvot, jos epävarma, valmistajan erittely on aina voimassa.

Sopimukset kojeistoyhdistelmän valmistajien ja käyttäjien välillä

Sopimusten luominen valmistajan ja käyttäjän välillä

Alla olevat tiedot edustavat määrättyjä vakioarvoja MENNEKES-kuvastokokonaisuuksille. Jos esiintyy tästä standardista olevia poikkeuksia tai jos kyse on erityisprojektin suunnittelusta, on asianmukainen koordinointi käyttäjän ja valmistajan välillä suoritettava etukäteen. Nämä sopimukset on järjestettävä MENNEKESin ja käyttäjän/asiakkaan välillä tarjousvaiheen aikana (ennen tuotantoa ja ennen myyntiä).


Ala oleva taulukko on "luonnos" ja se koskee noin 98 %:ia MENNEKES-laitteita. Erittelyt eivät kata erityistä projektisuunnittelua ja käyttäjän on ilmoitettava siitä erikseen ennen projektisuunnittelua. Näissä erityistapauksissa vaaditaan, että harkitaan lisää yksityiskohtia lainattujen standardien ja niiden tuotteen alastandardien avulla.

Ominaisuus

Vakioarvo

Normatiivinen optio

MENNEKES-standardi

Järjestelmä maadoitusliitännän tyypin mukaan

Suunnittelu paikallisten vaatimusten mukaisesti

TT / TN / IT

TN / TT

Nimellisjännite

Paikallisten asennusolosuhteiden mukaisesti

kork. 1000 V AC tai 1500 V DC

400 V AC

Väliaikaiset ylijännitteet

sähköjärjestelmän määrittelemänä

Ylijänniteluokka I / II / III / IV

Kat. III / pistokytkimet Kat. II

Satunnaiset ylijännitteet

min. nimellisjännite +   1200 V

Katso arvot taulukosta 8 + 9 tai 10

1890 V (AC)

Nimellistaajuus

asennusolosuhteiden mukaisesti

DC / 50 Hz / 60 Hz

50 Hz

Oikosulun kestävyys

määritelty järjestelmässä

N + PE maks 60 % ulomman johtimen arvoista

Icc maks. ≤ 10 kA

SCPD syötössä

asennusolosuhteiden mukaisestis

kyllä / ei

ei

Koordinointi oikosulkusuojalaitteiden välillä kojeiston ja jakokeskuksen sisä- tai ulkopuolella

asennusolosuhteiden mukaisesti

läsnä / asenna / integroi

Kohdekohtainen

Tiedot kuormituksista, jotka saattavat mahdollisesti aiheuttaa oikosulkuvirran

Mitään sellaisia kuormia ei ole sallittu, jotka saattaisivat mahdollisesti aiheuttaa oikosulkuvirran

ei mitään

ei mitään

Suojaustyyppi sähköiskua vastaan – peruseristys

Perussuojaus

Noudata paikallisia määräyksiä

Perussuojaus

Suojaustyyppi sähköiskua vastaan – maasulkusuojaus

Suojaus suoraa kosketusta vastaan / noudata paikallisia määräyksiä

Automaattinen sammutus / suojaava irtikytkentä / suojaava eristys

Kohdekohtainen

Asennuspaikka

Valmistajan suoritus

Sisällä / ulkona

Kohdekohtainen

Suojaustyyppi

Sisällä väh. IP 2x / ulkona väh. IP 23

IP xx (A-D)

IP 44

Suojaus mekaanisia vaikutuksia vastaan

 

tarvittaessa IK-koodin määritys (IEC 62208)

Tietoja pyynnöstä

UV-säteilyn kesto

 

Vaaditaan koteloille ulkoasennuksessa

Tietoja pyynnöstä

Koorrosionkestävyys

Sisä- ja ulkoasennukseen

kyllä / ei

Kohdekohtainen

Ympäristölämpötilan raja-arvot

Sisällä: väh. -5 °C

Ulkona: väh. -25 °C

High-raja (molemmat): +40 °C

maks. keskiarvo (24 h): +35 °C

ei mitään

Vakioarvot! katso tuote poikkeamia varten

Suurin suhteellinen kosteus

90%

Ulkona: 100 % kork. +25 °C:ssa

Sisällä: 50 % kork. +40 °C:ssa

Vakioarvot! Katso tuote poikkeamia varten

Saastumisaste

Teollisuusympäristö 3

1, 2, 3, 4

3

Korkeus

≤ 2.000 m

Kiinnitä huomiota kertoimiin

≤ 2.000 m

EMC-ympäristö

A or B

A / B

B

Erityiset käyttöolosuhteet (värähtely, Ex-alue, vahvat magneettikentät tai kontaminaatio)

Ei erityisiä ehtoja

ei mitään

Ei määritelty!

Ulkoisen rakenteen suunnittelu

valmistajan erittelyn mukaisesti

Auki / suljettu / seisten / seinäasennus & pinta-asennus / konsoli

suljettu

Mobiili tai kiinteä

valmistajan erittelyn mukaisesti

kyllä / ei

Kohdekohtainen

Mitat ja painot

valmistajan erittelyjen mukaisesti

ei mitään

Kohdekohtainen

Ulkopuolelta tulevien johdinten tyyppi

Kaapelit

Kaapelit / jakelukiskojärjestelmät

Kaapelit

Ulkopuolelta tulevien johdinten materiaalit

Kupari

Kupari / alumiini

Kupari

Ulkoisten johdinten poikkipinta-alat, PE-, N- & PEN-johtimet

Standardissa määritetysti

ei mitään

ei mitään

Liitäntöjen merkintään kohdistetut erityisvaatimukset

valmistajan määritysten mukaisesti

ei mitään

Valmistaja suorittaa

Varastoinnille & kuljetukselle asetetut vaatimukset (kuljetuksen tyyppi, poikkeavat ympäristöolosuhteet, maks.mitat, pakkausvaatimukset)

Valmistajan standardi

ei mitään

Tieto pyynnöstä

Käytettävyys (pääsy, aktivointioikeudet, irtikytkentä)

Helppo saavutettavuus

Valtuutetut henkilöt, tavanomaiset henkilöt jne.

Kohdekohtainen

Käytettävyydelle asetetut vaatimukset käytön, tarkastuksen, huollon tai laajennuksen vuoksi

Tarkastus, komponentin vaihto, laajennus, kunnossapito jne. vain erikoistuneiden henkilöiden toimesta (vaatimus)

ei mitään

Tarkastus, vaihto, laajennus, kunnossapito jne. vain erikoistuneiden henkilöiden toimesta

Lähtevien sähköpiirien erottaminen

Valmistajan erittelyn mukaisesti

Yksittäin / ryhmissä / kaikki

Kohdekohtainen

Sisätilojen alajaon tyyppi

Valmistajan erittelyn mukaisesti

Muoto 1, 2, 3, 4

ei mitään

Kojeiston ja jakokeskuksen nimellisvirta

Valmistajan standardi; käyttötarkoituksen mukainen

ei mitään

Kohdekohtainen

Sähköpiirien nimellisvirta (InC)

Valmistajan standardi, käyttötarkoituksen mukainen

ei mitään

Kohdekohtainen

Nimellinen eriaikaisuuskerroin (RDF)

VAKIO-määrittely

RDF sähköpiireille/ RDF koko kojeistolle ja jakokeskukselle

Kohdekohtainen

Ulomman johtimen ja N*:n välinen läpimittakerroin

O ≤ 16 mm2 = 100 %

O > 16 mm2 = 50 %

väh. 16 mm2)

Virroille johtimessa N 50 %:iin asti ulommista johtimista, muutoin vaaditaan erityissopimus!

Ulompi johdin = neutraali johtimen poikkileikkaus

 

* MENNEKES suunnittelee nollajohtimen koon vaiheiden suurimman sallitun virran mukaisesti. Erityiset käyttöolosuhteet (katso standardi IEC 61439, kohta 7.2 ja standardi IEC 61439-1 täydennys 1, kohta 13.5), jotka koskevat neutraalin johtimen suhdetta ulompaan johtimeen (vaihtovirran kulutus ja erittäin alhainen ja eri cosφ tai liialliset värähtelyt syöttöjännitteessä tai kuormitusvirrassa) voivat johtaa toisenlaiseen kokosuhteeseen neutraalin ja ulkoisen johtimen välillä. Käyttäjän on ilmoitettava tästä.

Usein kysytyt kysymykset, tekninen tuki, koulutukset ja tehdasvierailut

Onko sinulla lisää kysyttävää sähkötekniikkaan ja pistokytkimiimme liittyen? Käy katsomassa usein kysytyt kysymykset! Jos niistä ei ole apua, tekninen tukemme auttaa sinua mielellään.

Haluatko kattavan koulutuksen pistokytkimiin liittyen tai haluatko tutustua tuotantoomme paikan päällä tehdasvierailulla? Ota yhteyttä koulutustiimiimme!