Choose your country

MENNEKES

Ehdot

Yleiset myynti- ja toimitusehdot

I. Aineelliset ehdot, laajuus

1. Kaikki myyjän toimitukset, palvelut ja tarjoukset tapahtuvat yksinomaisesti näiden yleisten ehtojen pohjalta. Nämä muodostavat kiinteän osan kaikkia myyjän sopimuskumppaneittensa (tästä eteenpäin myös "Toimeksiantaja" ja/tai "Ostaja") kanssa solmimia sopimuksia ja se koskee siinä tarjottuja toimituksia ja palveluita. Ne koskevat kaikkia tulevia toimituksia, palveluja ja tarjouksia, jotka toimeksiantajalle on tehty tai tarjottu, vaikka siitä ei ole erikseen näin sovittu.

2. Ristiriitaiset toimeksiantajan tai jonkin kolmannen osapuolen liike-ehdot tai hankintaehdot eivät ole voimassa, vaikka myyjä ei nimenomaisesti hylkää niiden soveltamista yksittäistapauksessa. Vaikka myyjä viittaisi kirjeenvaihtoon, joka sisältää toimeksiantajan tai kolmannen osapuolen liike-ehdot, se ei viittaa siihen, että myyjä hyväksyisi nämä ehdot.

3. Yleiset ehdot koskevat vain yrittäjiä Saksan siviilikoodin (BGB) § 14(1) tarkoittamalla tavalla.

II. Tarjous ja sopimuksen solmiminen

1. Mikäli mitään muuta ei nimenomaisesti ilmoiteta, kaikki myyjän tarjoukset voivat muuttua, eivätkä ne ole sitovia. Myyjä voi hyväksyä tilaukset 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta.

2. Tilaus on myyjälle sitova (sopimuksen solmiminen), kun myyjä on antanut kirjallisen tilausvahvistuksen tai aloittaa tilauksen täytäntöönpanon.

3. Myyjän ja ostajan välistä oikeussuhdetta määrittää yksinomaan heidän solmimansa myyntisopimuksen ehdot, nämä yleiset ehdot mukaan lukien. Tämä sopimus esittää sopimuspuolten välisen sopimuksen täysin. Myyjän suullisesti ennen tämän sopimuksen solmimista antamat takuut eivät ole oikeudellisesti sitovia ja mahdolliset suulliset sopimukset sopimusosapuolten välillä kumotaan ja korvataan kirjallisella sopimuksella, paitsi sellaisissa tapauksissa, joissa tällaisissa suullisissa sopimuksissa nimenomaisesti ilmoitetaan, että ne jäävät sitovina voimaan.

4. Solmittuihin sopimuksiin tehdyt täydennykset ja korjaukset, nämä yleiset ehdot mukaan lukien, on tehtävä kirjallisesti, jotta ne olisivat voimassa. Kirjalliseen muotoon sisältyvät myös faksit ja tekstimuotoinen televiestintä, erityisesti sähköpostitse, edellyttäen, että vastaanottava sopimusosapuoli vahvistaa tällaiset ilmoitukset samassa tekstimuodossa.

5. Myyjän toimituskohteesta tai palvelusta ilmoittamat tiedot (esim. paino, mitat, hyötyarvot, kuormituskapasiteetti, toleranssi, tekniset tai muut huoltotiedot) sekä myyjän vastaavat esitykset, jotka koskevat näitä tietoja (esim. kaaviot, piirrokset) ovat likiarvoisia, ellei myyjä ole nimenomaisesti kirjallisesti kuvannut niitä sitoviksi ja/tai jos sopimuksen todellinen tarkoitus vaatii tarkkaa sopimusta tietyin tiedoin. Ne eivät ole taattuja ominaisuuksia, vaan toimituksen tai palvelun kuvauksia tai toimintoja. Tavalliset poikkeamat ja oikeudellisista määräyksistä tai teknisistä parannuksista johtuvat poikkeamat, sekä tiettyjen komponenttien vaihtaminen toisiin laadultaan samanlaisiin on sallittua, mikäli ne eivät haittaa aiottua sopimuksen tarkoitusta.

6. Myyjälle jäävät kaikki oikeudet ja/tai tekijänoikeudet kaikkiin tekemiinsä tarjouksiin sekä kaikkiin luonnoksiin, piirroksiin, laskuihin, esitteisiin, kuvastoihin, malleihin, työkaluihin sekä muihin dokumentaatioihin ja lisämateriaaleihin. Ostaja ei saa antaa niitä tai niiden sisältöjä kolmansien osapuolten käyttöön tai tietoon ilman myyjän nimenomaista suostumusta, eikä ostaja saa käyttää tai monistaa niitä, henkilökohtaisesti tai kolmannen osapuolen avulla. Myyjän pyynnöstä ostaja palauttaa nämä kohteet ja tuhoaa mahdolliset tehdyt kopiot, kun niitä ei enää tarvita liiketoiminnan tavallisessa kulussa tai jos neuvottelut eivät ole johtaneet sopimuksen solmimiseen. Sama koskee ostajan myyjälle sopimuksen täyttöönpanoa varten toimittamia asiakirjoja. Myyjällä on oikeus saattaa nämä asiakirjat sellaisten kolmansien osapuolten käyttöön, joille on annettu tehtäväksi toimitusten suorittaminen.

7. Jos ostaja peruuttaa sopimuksen ennen tilatun tuotteen toimitusta, myyjällä on oikeus laskuttaa ostajaa kaikista peruutushetkeen mennessä kertyneistä kustannuksista. Näihin kustannuksiin kuuluvat muun muassa projektin suunnittelukustannukset, käsittelykustannukset tilauksen laadinnasta ja valvonnasta, valmistuksen suunnittelukustannukset, valmistettujen tuotteiden kustannukset jne.. Tästä riippumatta myyjällä on myös oikeus vaatia erityistä suoritusta.

III. Hinnat, oikeus hintojen korjaukseen, maksuehdot ja viivästyksen seuraukset, kuittausoikeus ja pidätysoikeus

1. Hinnat koskevat myyjän antamassa tilausvahvistuksessa ilmoitettua palvelua ja/tai toimitusta. Lisäpalvelut tai erikoispalvelut, kuten koulutukset, sertifikaattien myöntäminen jne. laskutetaan erikseen.

2. Jos ei ole nimenomaisesti sovittu mistään tietystä valuutasta, hinnat on ymmärrettävä euroina tehtaalta plus lähetys- ja käsittelykustannukset (rahti + pakkaus), pakollinen arvonlisävero ja, vientitoimitusten tapauksessa, kaikki tulliverot ja -maksut sekä muut julkisoikeudelliset velvoitteet.

3. Sikäli mikäli sovitut hinnat perustuvat myyjän listahintoihin ja toimitus seuraa vähintään 3 kuukautta sopimuksen solmimisen jälkeen, voimassa on toimitushetkellä voimassa oleva listahinta (miinus mahdollinen sovittu prosenttimääräinen tai kiinteä alennus).

4. Jos sopimuksen solmimisen ja suorituksen välisenä ajanjaksona voimaan tulee lakisääteinen myyntiveron muutos, myyjällä on oikeus laskuttaa myyntiveron muuttuneella määrällä, myös sallittujen osatoimitusten suhteen.

5. Koskien kaikkia tilauksia -- myös tilaukset tarvittaessa ja peräkkäiset toimitussopimukset -- joissa, sopimuksen mukaisesti tai tilaajan pyynnöstä, toimitus tapahtuu myöhemmin kuin 3 kuukauden kuluttua tilauksen tekemisestä, myyjällä on oikeus laskuttaa tänä aikana materiaali- ja palkkakustannuksissa tapahtuneet korotukset ostajalle. Nämä korotukset veloitetaan edelleen siinä laajuudessa kuin ne ovat esiintyneet.

6. Myyjällä ei ole velvollisuutta pitää yllä edellä olevia hintoja itsenäisissä jatkotilauksissa. Mitkään esiintyvät hinnanalennukset eivät ole voimassa takautuvasti, mutta ne ovat voimassa vain ei-takautuvasti vastaavasta alennuksesta ilmoittamisen päiväyksestä lähtien.

7. Laskun summan maksu on maksettava 10 päivän kuluessa 2 %:n alennuksella, tai 30 päivässä ilman alennusta laskun päiväyksestä lukien, viimeistään 30 päivää erääntymisestä ja palvelun vastaanotosta postikuluja ja kuluja vähentämättä. Ratkaisevaa maksupäiväyksen kannalta on saapuminen myyjälle. Shekit katsotaan maksuksi lunastettaessa. Jos ostaja ei suorita maksua laskun eräpäivään mennessä, vaaditulle summalle kertyy korkoa 5 % p.a. erääntymispäivästä laskettuna. Oikeus suuremman koron ja muiden haittojen vaatimiseen viivästyksen sattuessa, lainsäädännön mukaisesti, säilyy ennallaan.

8. Mitkään maksut ja lisämaksut, taikka laskutetut summat lisä- tai erityispalveluista (katso III.1) eivät oikeuta alennukseen

9. Ostajalle olevan velan kuittaaminen tai näiden velkojen ennakkomaksua koskeva pidätysoikeus on sallittu ainoastaan, jos näitä velkoja ei ole riitautettu tai jos niiden olemassaolo on vahvistettu tuomioistuimen päätöksellä.

10. Myyjällä on oikeus suorittaa toimitukset / palvelut ainoastaan ennakkomaksua tai vakuutta vastaan, jos sopimuksen solmimisen jälkeen tietoon tulee olosuhteita, jotka voivat huomattavasti heikentää toimeksiantajan/ostajan luottokelpoisuutta ja jotka todennäköisesti vaarantavat toimeksiantajan myyjälle velkaa olevien summien maksua vastaavassa sopimussuhteessa (mukaan lukien muut yksittäiset sopimukset, joihin sovelletaan samaa puitesopimusta).

11. Pienistä tilauksista, joiden nettolaskutusarvo on alle € 150,00 Manner-Euroopassa ja alle € 250,00 muualla maailmassa, peritään € 25,00 hallinnointimaksu pientilausta kohti..

12. Myyjällä on oikeus luovuttaa ostajaa kohtaan tehdyistä toimituksista tai palveluksista olemassa olevat myyntisaatavansa kolmansille osapuolille rahoitustarkoituksessa.

IV. Toimitus ja toimitusaika

1. Jos ei mitään muuta ole nimenomaisesti sovittu, kaikki toimitukset tapahtuvat tehtaalta (ex works) (D-57399 Kirchhundem [M6]).

2. Myyjän ilmoittamat toimitusten ja palvelujen määräajat ja päiväykset ovat ainoastaan arvioita, ellei kiinteää määräaikaa tai päiväystä ole nimenomaisesti luvattu tai niistä nimenomaisesti sovittu. Jos tavaran lähetyksestä on sovittu, toimitusmääräajat ja -päiväykset tarkoittavat siirtopäiväystä logistiikan palveluntarjoajalle, rahdinkuljettajalle tai muulle kuljetukseen valtuutetulle kolmannelle osapuolelle. Jos tilaukseen on tehty jälkikäteisiä muutoksia, myyjä vapautuu alun perin sovituista toimituspäiväyksistä.

3. Ostajan mahdollisesta viivästyksestä aiheutuvista oikeuksista huolimatta, myyjällä on oikeus vaatia toimitus-/palvelumääräaikojen pidennystä tai toimitus-/palvelumääräaikojen siirtämistä jaksolla, jonka pituus vastaa ostajan viivästyksen pituutta.

4. Myyjä ei ole vastuussa toimituksen mitätöitymisestä tai toimituksen viiveistä, jos niiden syynä on force majeure tai muut tapahtumat, joita ei voitu ennakoida sopimuksen solmimishetkellä ja joista myyjä ei ole vastuussa (esim. kaikenlaiset toimintojen keskeytykset, vaikeudet materiaalien tai energian saannissa, kuljetusviiveet, lakot, lailliset työsulut, työvoima-, energia- tai raaka-ainepula, vaikeudet tarvittavien virallisten lupien saamisessa, viralliset toimenpiteet tai tavarantoimittajien toimituksen puuttuminen tai viive). Mikäli tällaiset tapahtumat tekevät toimituksen tai palvelujen toimittamisen huomattavasti vaikeammaksi tai jopa mahdottomaksi ja mikäli sopimuksen täytäntöönpanon este ei ole ainoastaan väliaikainen, myyjällä on oikeus purkaa sopimus joko kokonaan tai osittain. Edellytyksenä näistä syistä tehdylle purkamiselle on kuitenkin, että myyjä ilmoittaa ostajalle oleellisista olosuhteista ja että myyjä palauttaa mahdolliset ostajan maksamat summat, jotka koskevat myyjän toimittamatta olevia palveluita. Jos täytäntöönpanon este on väliaikainen, toimituksen tai palvelun määräaikoja tai päiväyksiä jatketaan jaksolla, jonka pituus vastaa esteen kestoa soveltuvalla valmisteluajalla lisättynä. Jos ei ole kohtuullista olettaa, että toimeksiantaja ottaa toimituksen tai palvelun vastaan tällaisten viiveiden jälkeen, hänellä on oikeus purkaa sopimus toimittamalla myyjälle välittömästi kirjallisen ilmoituksen purkamisesta.

5. Myyjällä on oikeus suorittaa osatoimituksia ainoastaan silloin, jos osatoimituksilla on merkitystä toimeksiantajalle sopimuksen tarkoituksen laajuudessa, jäämätoimitus on varmistettu ja toimeksiantajalle ei synny tästä huomattavia lisäkustannuksia, paitsi jos myyjä suostuu vastaamaan näistä lisäkustannuksista. Jos myyjä on myöhässä toimituksen tai palvelun kanssa tai toimituksen/palvelun suorittamisesta tulee mahdotonta, mistä tahansa syystä, myyjän vastuuta vahingoista rajoitetaan näiden yleisten ehtojen kohdan VIII. mukaisesti.

V. Suorituspaikka, lähetys, pakkaus, riskin siirtyminen

1. Jos ei mitään muuta ole nimenomaisesti sovittu, kaikkien tästä sopimussuhteesta syntyvien velvoitteiden suorituspaikka on myyjän tehdas 57399 Kirchhundem/Saksa.

2. Lähetyksen tyyppi ja pakkaus valitaan myyjän kohtuullisella harkinnalla. Tavanomaisen pakkauksen tulee olla pienin kuvastossa ilmoitettu pakkausyksikkö. Jos tilataan eri määriä, toimitetaan lähin pakkausyksikkö.

3. Riski siirtyy ostajalle viimeistään silloin, kun toimituksen kohde annetaan logistiikan palveluntarjoajalle, rahdinkuljettajalle tai ainoastaan kuljetukseen valtuutetulle kolmannelle osapuolelle. Kuormauksen alku on ratkaisevaa kohteen siirtymistä määritettäessä. Tämä koskee myös osittaisia toimituksia, tai kun myyjä on lupautunut suorittamaan muita palveluita (esim. lähettämisen). Jos lähettäminen tai siirto viivästyy tuloksena sellaisesta olosuhteesta, jonka syy on toimeksiantajassa, riski siirtyy toimeksiantajalle sinä päivänä, kun toimituskohde on valmis toimitukseen ja myyjä on ilmoittanut tästä ostajalle.

4. Toimeksiantaja vastaa varastointikustannuksista riskin siirtymisen jälkeen. Jos myyjä hoitaa varastoinnin, varastokustannukset ovat 0,25 % varastoitavien toimituskohteiden laskutusarvosta jokaista täyttä viikkoa kohti. Sopimusosapuolille jätetään vapaus suurempien tai alhaisempien varastokustannusten vaatimiseen ja todistamiseen.

5. Myyjän tulee vakuuttaa lähetys ainoastaan ostajan nimenomaisesta toivomuksesta. Vakuutuksen tulee korvata varkaus, särkyminen, kuljetuksen, tulipalon tai veden aiheuttamat vahingot tai muut vakuutettavissa olevat riskit. Ostaja maksaa vakuutuksesta aiheutuvat kulut.

6. Jos sopimuksissa on sovittu toistuvista peräkkäisistä toimituksista, toimituksen kokoonpanosta on ilmoitettava myyjälle hyvissä ajoin. Jos toimituksia ei noudeta ajallaan, myyjällä on oikeus, soveltuvan, ostajalle ilmoitetun jatkoajan kuluttua, koota ja tehdä toimitukset itse tai vetäytyä sopimuksen vastaavasta osasta kohdan IV muiden ehtojen mukaisesti. 4. ja vaatia korvausta tulonmenetyksestä. Myyjän oikeus esittää vaatimuksia muista vahingoista säilyy ennallaan.

7. Palautukset, jotka eivät johdu materiaalivioista tai tuotteen vioista, käsitellään myyjän palautusehtoja vastaavasti. Nämä voidaan lukea osoitteesta www.mennekes.org kohdasta Yleiset ehdot.

VI. Takuu, materiaaliviat

1.  Kaikessa kaksisuuntaisessa kaupassa olemassa olevista tarkastus- ja ilmoitusvelvollisuuksista huolimatta (Saksan kauppakoodi (HGB) 377 §) päämiehellä on velvollisuus tarkastaa toimitus esiintyvien vikojen suhteen ja kirjoittaa huomautukset tällaisista esiintyvistä puutteista -- tämä koskee myös epätäydellisiä tai virheellisiä toimituksia. Vikailmoitukset on tehtävä 5 työpäivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta. Piilevissä vioissa viasta on ilmoitettava 5 päivän sisällä siitä, kun vika huomataan. Viasta on ilmoitettava kirjallisesti. Jos viasta ei ilmoiteta määrätyn ajanjakson sisällä, tuotteet katsotaan hyväksytyiksi ja toimeksiantaja menettää kaikki oikeudet korvauksen hakemiseen vian suhteen myyjältä. Myyjän pyynnöstä kyseinen toimituskohde palautetaan myyjälle toimitus maksettuna. Jos viasta on ilmoitettu määräysten mukaisesti, myyjä korvaa edullisimman paluukuljetuksen kustannukset. Tämä ei koske tapauksia, joissa kustannukset ovat korkeammat, koska toimituskohdetta käytetään muussa kuin käyttöön ilmoitetussa sijaintipaikassa.

2. Jos viasta on ilmoitettu määräysten mukaisesti, myyjällä on oman harkintansa mukaisesti velvollisuus ja oikeus korjata vika tai suorittaa korvaava toimitus (jälkisuoritus) kohtuullisen määräajan sisällä. Jos jälkisuoritus epäonnistuu, eli se on mahdotonta tai kohtuutonta, myyjä kieltäytyy jälkisuorituksesta tai jälkisuoritus tapahtuu kohtuuttomalla viiveellä, ostajalla on oikeus purkaa sopimus tai alentaa hankintahintaa soveltuvasti.

3. Jos vika on myyjän syy, ostajalla on oikeus vaatia vahingonkorvausta kohdassa VIII määrätyin ehdoin.

4. Jos viat ovat muiden valmistajien komponenteissa, eikä valmistaja voi poistaa niitä lisenssisyistä tai fysikaalisista syistä, myyjä voi harkintansa mukaan joko vaatia takuuoikeuksiaan valmistajalta ja toimittajalta toimeksiantajan nimissä, tai myöntää nämä oikeudet toimeksiantajalle. Myyjään kohdistuvat takuuvaatimukset tällaisten vikojen suhteen ovat olemassa näiden yleisten ehtojen mukaisesti vain, kun valmistajaan ja toimittajaan kohdistuvat lakitoimet ovat epäonnistuneet tai jos tällaisten lakitoimien ei oleteta johtavan menestykseen, esimerkiksi vastaajan maksukyvyttömyyden vuoksi. Oikeusriitojen keston ajan vastaavan takuun vanhentumisaikaa lykätään.

5. Takuu raukeaa, mikäli toimeksiantaja manipuloi toimituskohdetta ilman myyjän suostumusta, tai jos kolmas osapuoli manipuloi toimituskohdetta toimeksiantajan aloitteesta, ja vian poistaminen on tämän seurauksena myyjälle mahdotonta tai kohtuutonta. Toimeksiantaja kantaa kaikki vianpoistosta aiheutuvat lisäkustannukset, joita saattaa kertyä manipuloinnin tuloksena.

6. Vioista ei voi esittää korvausvaatimuksia, jos virhe johtuu käyttö-, varastointi-, kunnossapito- tai asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä, sopimattomasta tai asiattomasta käytöstä, väärästä tai huolimattomasta toimeksiantajan käytöstä tai luonnollisesti esiintyvästä kulumisesta. Sama koskee tilannetta, jossa myyjän tuotteet on 
asennettu väärin, niitä on käsitelty huolimattomasti tai ne on altistettu liialliselle kuormitukselle taikka jos esiintyy häiriö sopimattomien käyttötapojen, korvaavien materiaalien tai mekaanisten, kemiallisten, sähkökemiallisten tai sähköisten vaikutusten tuloksena.

7. Kaikki toimeksiantajan kanssa solmitut yksittäiset sopimukset käytettyjen kohteiden toimittamisesta on suljettu pois kaikista materiaalivikoja koskevista takuista, paitsi jos myyjä on tarkoituksella piilottanut tällaiset viat.

8. Oikeutetut viat vain yhdessä toimituksen osassa eivät oikeuta koko toimitusta koskevaan valitukseen.

VII. Suojatut oikeudet

1. Kohdan VII. mukaisesti myyjän on taattava, että toimituksen kohdetta eivät koske kolmansien osapuolten teollisoikeudet tai tekijänoikeus toimitusmaassa (valtiossa) tai sovitussa toimituspaikassa. Jos mitään muuta ei ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu, toimituspaikka on Kirchhundem/Saksa. Kummankin sopimuskumppanin on ilmoitettava toiselle välittömästi ja kirjallisesti, mikäli tällaisten oikeuksien loukkaamisesta on esitetty korvausvaatimuksia. Lauseen 1 sääntö ei muodosta takuuta, mutta se tulee katsoa sopimukseksi laadusta, joka vastaa voimassa olevia takuumääräyksiä.

2. Jos toimituksen kohde loukkaa kolmannen osapuolen teollisoikeuksia tai tekijänoikeutta, myyjän tulee oman harkintansa mukaan täydentää tai vaihtaa kohde niin, ettei se enää loukkaa tällaisia oikeuksia, mutta täyttää silti sopimuksessa sovitut toiminnot, tai hankkii toimeksiantajalle asianmukaisen käyttöoikeuden lisenssin avulla. Jos myyjä ei kykene ratkaisemaan ongelmaa kohtuullisessa ajassa, toimeksiantajalla on oikeus purkaa sopimus tai alentaa hankintahintaa vastaavasti. Kaikki vahingonkorvausvaatimukset, jotka toimeksiantaja esittää myyjää vastaan, ovat näiden yleisten ehtojen kohdan VIII rajoitusten alaisia.

3. Jos myyjän toimittamista, mutta muiden valmistajien valmistamista tuotteista aiheutuu oikeudellisia loukkauksia, myyjä voi oman harkintansa mukaan joko esittää valmistajalle tai toimittajalle vaatimuksia toimeksiantajan nimissä, tai myöntää korvausvaatimukset toimeksiantajalle. Näissä tapauksissa myyjään kohdistuvat vaatimukset ovat olemassa ainoastaan, kun valmistajaan tai toimittajiin kohdistuvat lakitoimet ovat epäonnistuneet tai niiden ei oleteta johtavan menestykseen, esimerkiksi valmistajan/toimittajan maksukyvyttömyyden vuoksi.

4. Jos toimitukset on tehty toimeksiantajan laatimien erityisten luonnosten tai muiden tietojen perusteella ja nämä toimitukset loukkaavat kolmansien osapuolten oikeuksia, toimeksiantaja on vastuussa oikeellisuudesta ja vastaa siitä, ettei kolmansien osapuolten oikeuksia loukata. Toimeksiantaja vapauttaa myyjän kaikista vaatimuksista, joita tälle on esitetty kolmannen osapuolen teollisoikeuksien loukkaamisesta. Jos esitetään vahingonkorvausvaatimuksia, vastuusta vapautuminen on olemassa vain, jos ostaja ei onnistu todistamaan, ettei hän ole vastuussa tietojensa puutteesta tai kolmannen osapuolen oikeuksien loukkaamisesta. Jos tällaisessa tapauksessa teollisoikeuksiaan vaativa kolman osapuoli estää myyjää valmistamasta tai toimittamasta vastaavia tuotteita, myyjällä on oikeus lopettaa työt ja purkaa sopimus. Ennen kuin myyjä tekee näin, hänen on kuitenkin ilmoitettava asiasta ostajalle ja asettaa odotusaika, jonka aikana ostajalta vaaditaan, että kolmas osapuoli poistaa kiellon. Myyjän oikeus vaatia vastaavaa korvausta ostajalta muiden lakisääteisten määräysten mukaisesti säilyy ennallaan.

VIII. Muu vastuu (rajoitus ja poissulkeminen)

1. Myyjän vastuuta vahingoista, mistä tahansa oikeudellisesta syystä, erityisesti mitätöitymisestä, viiveestä, viallisesta tai väärästä toimituksesta, sopimusrikkomuksesta, huolenpitovelvollisuuden rikkomisesta sopimusneuvotteluissa ja velvollisuuksissa, joissa syy on todettu, rajoitetaan seuraavilla määräyksillä.

2. Myyjä ei vastaa, jos kyse on sen hallintoelinten, oikeusedustajien, työntekijöiden tai muiden vastuullisten agenttien vähäisestä huolimattomuudesta, paitsi jos tähän sisältyy oleellisten sopimusvelvoitteiden (sopimuksellisten päävelvoitteiden / pääasiallisten velvoitteiden) rikkominen. Oleellisia sopimusvelvoitteita ovat ne velvoitteet, jotka on täytettävä, jotta sopimus yleensä täyttöönpannaan ja joihin sopimuspuoli voi yleensä luottaa.

3. Mikäli myyjä vastaa vahingoista yllä olevan lausekkeen mukaisesti, vastuu rajoitetaan siihen vahinkoon, jonka myyjä on ennakoinut sopimuksen solmimishetkellä mahdolliseksi sopimusrikkomuksen seuraukseksi tai jonka sen olisi pitänyt ennakoida toimiessaan erityisen varovaisesti. Toimituskohteessa olevista vioista aiheutuvat epäsuorat tai seuraamusvahingot korvataan vain, jos tällaisia vahinkoja voidaan tyypillisesti odottaa toimituskohteen asianmukaisessa käytössä.

4. Jos myyjä vastaa vähäisestä huolimattomuudesta, hänen velvollisuutensa maksaa korvausta omaisuusvahingosta ja siitä aiheutuvasta rahallisesta vahingosta rajoitetaan vahinkoon, jonka myyjä voi yleensä ja tavanomaisesti vakuuttaa kohtuulliset ehdot omaavalla vastuu-/tuotevastuuvakuutuksella, vaikka asia liittyisi oleellisten sopimusvelvoitteiden rikkeeseen.

5. Yllä olevat vastuun poissulkemiset ja rajoitukset ovat samassa laajuudessa voimassa myös myyjän hallintoelinten, oikeusedustajien, työntekijöiden tai muiden vastuullisten agenttien eduksi.

6. Sikäli kun myyjä on toimittanut teknisiä tietoja tai toimii neuvonantajana, eivätkä nämä tiedot tai neuvot ole osa sovituista palveluista tai sopimuksen mukainen suoritus, nämä tiedot tai neuvot annetaan maksutta, eikä myyjä vastaa tiedoista tai neuvoista.

7. Tässä kohdassa VIII ilmoitetut vastuunrajoitukset eivät koske myyjän vastuuta tahallisista toimista, taattuja ominaisuuksia, henkeen, kehoon tai terveyteen aiheutuvia vammoja tai Saksan tuotevastuulain alaista vastuuta.

IX. Vanhenemisajat

1. Kohdasta VI aiheutuvia vaatimuksia koskee yhden vuoden vanhenemisjakso, joka alkaa toimituksesta ostajalle.

2. Tämä ei koske seuraavia korvausvaatimuksia, joita koskevat lakisääteiset vanhenemisjaksot.

  • Vaatimukset, joihin liittyy myyjän, tämän oikeusedustajien tai vastuullisten agenttien suorittama tahallinen, ilkivaltainen tai törkeä velvollisuuksien rikkominen;
  • Vaatimukset vahingoista, jotka johtuvat henkeen, kehoon tai terveyteen kohdistuvasta vammasta myyjän tuottamuksellisen rikkeen tai tämän oikeusedustajien tai vastuullisten agenttien tahallisen tai tuottamuksellisen rikkeen seurauksena;
  • Vaatimukset, jotka koskevat tiettyä luvattua ominaisuutta;
  • Mikäli toimittajalla on siihen velvollisuus, toimeksiantajan hankintaketjun alihankkijana maksettavaksi koituvat kustannusten korvaukset jälkisuoritustarkoituksessa tapahtuneesta uusien tuotteiden myynnistä (BGB 478 § (2));
  • Jos myyjän toimittamia tuotteita on käytetty myyjän käyttöohjeiden mukaisesti rakennusprojektissa, ja ne ovat aiheuttaneet vian kyseiseen projektiin, eikä Saksan rakennusalan urakkasopimuksia koskevan asetuksen (Verdingungsordnung für Bauleistungen) osa B koske sopimussuhdetta.

3. Kaikissa näissä tarkoituksissa vanhenemisjaksot ovat lainsäädännön mukaisia. Lainsäädännön mukaiset määräykset rajoitusjaksojen noudattamisesta ja määräaikojen uusi alku pysyvät voimassa. Jos kyseessä ovat vahingonkorvausvaatimukset tuotevastuulain nojalla, lainsäädännön mukaiset vanhenemisjaksot ovat voimassa, myös tahallisen tai törkeän huolimattoman rikkomuksen tapauksessa.

4. Jos myyjä on vastuussa kohdan VIII mukaisesti vahingosta, jolle on yleensä ja tavallisesti otettu vastuuvakuutus kohtuullisin ehdoin, vanhenemisjakso on myös yksi vuosi.

X. Omistuksenpidätys

1. Myyjä pidättää omistuksen toimituksen kohteeseen (ehdolliset tuotteet), kunnes kaikki liikesuhteesta toimeksiantajalle johtuvat vaatimukset, mukaan lukien mahdolliset tulevat vaatimukset rinnakkaisista tai myöhemmistä sopimuksista, on maksettu. Jos lasku on maksamatta, omistuksenpidätys ja kaikki oikeudet muodostavat vakuuden koko maksamattomalle summalle sekä koroille ja kuluille. Panttauksen tai muun kolmannen osapuolen toimen tapauksessa toimeksiantaja ilmoittaa tästä myyjälle välittömästi.

2. Toimeksiantajalla on oikeus työstää ja myydä toimituksen kohde tavanomaisen liiketoiminnan puitteissa. Tämä oikeus päättyy, kun toimeksiantajan maksut viivästyvät, keskeytyvät tai jos avataan toimeksiantajan omaisuuteen kohdistuva maksukyvyttömyysmenettely. Toimeksiantaja on velvollinen myymään tuotteet ainoastaan omistuksen pidätyksen alaisena ja varmistamaan, että jälleenmyynnistä syntyvät saatavat siirretään myyjälle kohtien 5. ja 6. mukaisesti. Ehdollisten tuotteiden käyttö työtä koskevien sekä työtä ja materiaaleja koskevien sopimusten täytäntöönpanoa varten katsotaan jälleenmyynniksi tässä tarkoituksessa. Muut ehdollisia tuotteita koskevat määräykset, erityisesti panttaus tai siirto vakuutena, tulee estää. Saatavien siirtäminen ehdollisten tuotteiden siirrosta on kiellettyä, ellei saatavien siirtäminen tapahdu factoring-rahoituksella, josta on ilmoitettu asianmukaisesti myyjälle, ja jonka tuotot ylittävät vakuuksien alaisen saatavan arvon. Kun tuotot factoring-järjestelystä on hyvitetty, myyjän saatava erääntyy välittömästi.

3. Ehdollisten tuotteiden jalostus ei johda siihen, että ostaja saa oikeuden tuloksena olevaan kohteeseen BGB:n 950 §:n mukaisesti. Tuotteiden jalostus tai uudelleenjärjestely ei velvoita myyjää mihinkään. Jalostetut tai uudelleenjärjestellyt tuotteet ovat edelleen ehdollisia tuotteita.

4. Ehdollisten tuotteiden jalostuksessa, yhdistelyssä tai sekoittamisessa muiden tuotteiden kanssa myyjästä tulee tulokseksi saadun tuotteen yhteisomistaja. Myyjän osuus on ehdollisten tuotteiden laskutusarvo suhteessa muiden käytettyjen tuotteiden laskutusarvoon. Jos myyjän omistusoikeudet raukeavat yhdistämisessä, sekoittamisessa tai jalostamisessa, toimeksiantaja myöntää tälle asianmukaiset omistusoikeudet tai kiinnityksen uuteen tuotteeseen ehdollisten tuotteiden laskutusarvon ja muiden käytettyjen tuotteiden laskutusarvon välisessä suhteessa. Tuotteen varastoinnin on oltava myyjälle maksutonta. Tuotteiden yhteinen omistusoikeus riittää tekemään näistä tuotteista ehdollisia tuotteita.

5. Toimeksiantajalle ehdollisten tuotteiden jälleenmyynnistä syntyvät saatavat on täten siirrettävä myyjälle. Ne toimivat vakuutena samassa laajuudessa kuin ehdollisten tuotteiden omistuksen pidätys.

6. Jos toimeksiantaja jälleenmyy ehdolliset tuotteet yhdessä muiden tuotteiden kanssa, myyjälle on siirrettävä myyntisaatavia jälleenmyynnistä ehdollisten tuotteiden laskutusarvon suhteessa muiden tuotteiden laskutusarvoon. Jos jälleenmyydään tuotteita, joihin myyjällä on yhteisomistusoikeudet kohdan 4. mukaisesti, on siirrettävä vastaava osuus myyntisaatavista.

7. Myyjän pyynnöstä toimeksiantajalla on velvollisuus toimittaa myyjälle myyntisaatavistaan tarkka luettelo, jossa on ostajien nimet ja osoitteet, tiedottaa ostajia saatavien siirroista ja toimittaa myyjälle kaikki tarvittavat tiedot tälle siirrettyjen myyntisaatavien tueksi. Heti kun toimeksiantajan maksut viivästyvät tai taloudellinen tilanne heikkenee, toimeksiantaja valtuuttaa myyjän ilmoittamaan ostajille saatavien siirrosta ja perimään myyntisaamisiaan itse. Myyjällä on oikeus vaatia sille siirretyistä myyntisaamisista arviota, jonka suorittaa nimetty osapuoli toimeksiantajan tilejä käyttäen. Toimeksiantajan on toimitettava myyjälle luettelo kaikista tuotteista, joiden omistusoikeus myyjällä edelleen on (ehdolliset tuotteet).

8. Jos olemassa olevat vakuudet ylittävät vakuuden alaiset myyntisaamiset yli 10 %:lla, myyjällä on velvollisuus vapauttaa vakuuksia toimeksiantajan pyynnöstä, toimeksiantajan edut huomioiden. Jos omistusoikeus on pidätetty, vakuuksien arvo määritetään sen mukaan, mikä tuotteiden laskutusarvo on ollut toimeksiantajan niitä myyjältä ostaessa. Jos omistusoikeuden pidätystä jatketaan, tuotteiden jälleenmyynnin laskutusarvo on ratkaiseva.

9. Koska myyjä pidättää omistusoikeuden tuotteisiin, myyjä voi vaatia tuotteiden palauttamista, mikäli sopimus purkautuu. Myyjällä on oikeus ilmoittaa sopimuksen purkamisesta, Saksan BGB 323 §:ssä määrätyistä lisäehdoista huolimatta ja erityisesti ilman maksun lisäajan asettamisen vaatimusta, välittömästi toimeksiantajan viiveen sattuessa. Sama koskee, jos toimeksiantajan maksu viivästyy tai avataan tämän omaisuuteen kohdistuva maksukyvyttömyysmenettely. Toimeksiantajan on maksettava kaikki toimituskohteen takaisinotosta aiheutuvat kustannukset. Myyjällä on oikeus määrätä takaisinottamastaan omaisuudesta haluamallaan tavalla.

XI. Oikeus tietojen käsittelyyn

Myyjällä on oikeus käsitellä kaikkia ostajan kanssa solmittuun liikesuhteeseen liittyviä soveltuvan lainsäädännön puitteissa.

XII. Loppusäännökset

1. Toimivaltainen tuomioistuin kaikille myyjän ja toimeksiantajan välisestä liikesuhteesta aiheutuville riidoille on, myyjän niin halutessa, Kirchhundem tai ostajan liikepaikka. Myyjään kohdistuvissa vaateissa yksinomainen oikeustoimipaikka on 57399 Kirchhundem, Saksa. Tämä sääntö ei koske pakollisia lakisääteisiä määräyksiä yksinomaisista oikeustoimipaikoista.

2. Myyjän ja ostajan väliseen suhteeseen sovelletaan Saksan liittotasavallan lakeja. YK:n 11.4.1980 päivätty yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (CISG) jätetään pois.

3. Mikäli sopimuksessa tai näissä yleisissä ehdoissa on puutteita, osapuolet sopivat laillisesti voimassa olevasta ehdosta, josta he olisivat sopineet sopimuksen taloudellisessa tarkoituksessa ja näiden yleisten ehtojen tarkoittamalla tavalla, jos puute olisi havaittu sopimuksen tai näiden yleisten ehtojen solmimishetkellä.

Saksan kuluttajansyrjintälain (VSBG) 36 §:n mukainen huomautus

Myyjällä / urakoitsijalla ei ole velvollisuutta eikä halua osallistua riitojenratkaisumenettelyihin kuluttaja-asioita koskevassa välimiesmenettelyssä VSBG:n 36 §:ssä kuvatulla tavalla.

 

Tila lokakuu 2023

Painovirheet, lisäykset, virheet mahdollisia.